Miljö/certifiering


______

Ceson Skog skall i hantering av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda och uppdragstagare.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC®´s (FSC-C089427) krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa sig om att åtgärder sker och att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskogs har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall i största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ceson Skog skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Ceson Skog AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB gruppcertifikat för FSC CoC och PEFC CoC

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget

____________________________________________